Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 !         Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 !         Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền lợi của mỗi công dân !         Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 là ngày hội của toàn dân!         Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 !         Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026!         Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân !         Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !         Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !         Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !        
VĂN BẢN

Số

Nội dung trích yếu

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Tải về

65/QĐ-UBBC

Quyết định công bố sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 16 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh

22/04/2021

Ủy Ban bầu cử tỉnh An Giang

Tải

339/UBND-TH

Thống nhất màu phiếu bầu, số lượng thùng phiếu sử dụng phục vụ công tác bầu cử

20/04/2021

UBND tỉnh An Giang

Tải

42/KH-HĐBCQG

Kế hoạch về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

19/01/2021

Hội đồng bầu cử quốc gia

Tải

220/UBND-KTTH

Công văn triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 15/3/2021 của HĐND tỉnh quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh An Giang

19/03/2021

UBND tỉnh An Giang

Tải

01/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang

15/03/2021

HĐND tỉnh An Giang

Tải

506/QĐ-UBND

Quyết định Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang tại đơn vị bầu cử số 04 - huyện Châu Thành

12/03/2021

UBND tỉnh An Giang

Tải

503/QĐ-UBND

Quyết định Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang tại đơn vị bầu cử số 01 - thành phố Long Xuyên

12/03/2021

UBND tỉnh An Giang

Tải

24/UBBC-TGV

Sao gửi các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử

17/02/2021

Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang

Tải

16/BCĐ-PCTT

Công văn chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

03/03/2021

BAN CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI BĐKH – PCTT VÀ TKCN

Tải

26/QĐ-UBBC

Quyết định Về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đạ biểu được bầu mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026

28/02/2021

Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang

Tải

171/QĐ-TU

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp của Tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

28/02/2021

Tỉnh Ủy An Giang

Tải

07/KH-HĐND

Kế hoạch Giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử tỉnh An Giang

28/02/2021

HĐND tỉnh An Giang

Tải

03/QĐ-HĐND

Quyết định Thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND về việc giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh An Giang

19/02/2021

HĐND tỉnh An Giang

Tải

04/TWPCTT

Công văn về việc chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian chuẩn bị và tố chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

03/02/2021

Bao chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai

Tải

23/HD-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

26/01/2021

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH AN GIANG

Tải

36-HD/BTCTW

Hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

20/01/2021

Ban Tổ chức Trung ương

Tải

169-HD/BTGTW

Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

20/01/2021

Ban Tuyên giáo Trung ương

Tải

13/TT-MTTW-BTT

Thông Tri Hướng Dẫn Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tham Gia Công Tác Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa Xv Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp Nhiệm Kỳ 2021 - 2026

19/01/2021

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Tải

41/NQ-HĐBCQG

Nghị quyết Hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẩu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

18/01/2021

Hội đồng bầu cử Quốc Gia

Tải

80/CT-UBND

Chỉ thị Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

18/02/2021

UBND tỉnh An Giang

Tải