Thẩm tra các mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 02/3/2021, Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh vừa tổ chức họp thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực của Ban phụ trách trình tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại cuộc họp các đại biểu đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến đối nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung các dự án có thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa (không thu hồi đất) năm 2021 trên địa bàn tỉnh; quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Qua cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất đối với nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh.

Responsive image

Ông Phan Thanh Tùng, Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, ông Phan Thanh Tùng, Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao công tác xây dựng tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp lần này; việc ban hành nghị quyết quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là cần thiết, có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh; sau cuộc họp, Ban sẽ xây dựng báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định./.

Lê Ngọc