Thông báo thời gian, địa điểm nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 19/2/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang đã có Thông báo hồ sơ ứng cử và thời gian, địa điểm nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cụ thể như sau:

*Hồ sơ ứng cử:

Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội

Đơn ứng cử thực hiện theo mẫu số 01/HĐBC-QH;

Sơ yếu lý lịch thực hiện theo mẫu số 02/HĐBC-QH, có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú;

Tiểu sử tóm tắt thực hiện theo mẫu số 03/HĐBC-QH;

Bản kê khai tài sản, thu nhập thực hiện theo mẫu số 04/HĐBC-QH;

Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm X 6cm (không kể ảnh dán trên sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

Hồ sơ người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở tỉnh An Giang giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở tỉnh: 02 bộ.

Hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Đơn ứng cử thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND;

Sơ yếu lý lịch thực hiện theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND, có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú;

Tiểu sử tóm tắt thực hiện theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND;

Bản kê khai tài sản, thu nhập thực hiện theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND;

Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm X 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

Hồ sơ ứng cử của người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: 01 bộ.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đông nhân dân tỉnh thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia, phải bảo đảm đúng theo các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành (Người ứng cử có thể trực tiếp nhận hồ sơ, kèm theo các file biểu mẫu tại cơ quan Thường trực ủy ban bầu cử tỉnh hoặc tải các file biểu mẫu của hồ sơ ứng cử tại trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ theo địa chỉ: http://sonoivu.angiang.gov.vn).

Ảnh chân dung của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử. Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú. Người ứng cử ký vào từng trang vãn bản của hồ sơ ứng cử.

Thời gian: 

Thời gian nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026: bắt đầu từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 và kết thúc vào 17 giờ 00 ngày 14 tháng 3 năm 2021 (trong giờ hành chính các ngày trong tuần). Riêng thứ Bảy, ngày 13 tháng 3 năm 2021 và Chủ nhật, ngày 14 tháng 3 năm 2021, Ủy ban bầu cử tỉnh cử người trực để tiếp nhận hồ sơ ứng cử.

Địa điểm

Người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở tỉnh An Giang giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Quổc hội khóa XV ở tỉnh; người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026, nộp hồ sơ ứng cử tại Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang (Tầng 02, trụ sở Sở Nội vụ số 89, đường Trần Quang Diệu, Phường Mỳ Hòa, thành phổ Long Xuyên, tỉnh An Giang)./.

Vũ Hùng