Bảo đảm tiêu chuẩn sức khỏe trong hồ sơ ứng cử
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia vừa có Công văn số 36/VPHĐBCQG-PL ngày 03/02/2021 về việc bảo đảm tiêu chuẩn sức khỏe trong hồ sơ ứng cử. Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì trong hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, hồ sơ ứng cử đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân không bao gồm giấy khám sức khỏe.

Responsive image
 

Theo hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 thì ở các mẫu sơ yếu lý lịch và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử (các mẫu số 01,03/HĐBC-QH và 07,08/HĐBC-HĐND) đều có các mục kê khai thể hiện cụ thể các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn ứng cử  đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (trong đó có mục “Tình trạng sức khỏe”) để người ứng cử tự kê khai và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung mình đã kê khai trong hồ sơ ứng cử. Do đó khi nộp hồ sơ ứng cử, người ứng cử (gồm người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử) không phải nộp kèm theo giấy khám sức khỏe.

Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương có quy định yêu cầu về tiêu chuẩn sức khỏe là để áp dụng riêng đối với các trường hợp được giới thiệu ứng cử để làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách. Theo đó, người được giới thiệu ứng cử phải được cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận đủ sức khỏe trong thời gian không quá 06 tháng tính đến tháng 5/2021, cụ thể là đối với cán bộ ở các cơ quan Trung ương do Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương hướng dẫn, xác định cơ sở y tế để khác sức khỏe; đối với cán bộ ở địa phương do Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy, thành ủy hướng dẫn, xác định cơ sở y tế để khám sức khỏe. Kết quả khám sức khỏe này sẽ là căn cứ cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng trong quá trình xem xét, lựa chọn nhân sự, giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân để hoạt động chuyên trách tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Khi đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị thống nhất giới thiệu ra ứng cử thì người được giới thiệu ứng cử thực hiện việc lập và nộp hồ sơ với các thành phần tài liệu theo đúng quy định tại Điều 35 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia./.

Vũ Hùng