Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 !         Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 !         Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền lợi của mỗi công dân !         Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 là ngày hội của toàn dân!         Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 !         Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026!         Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân !         Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !         Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !         Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !        
Danh sách đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, cụ thể như sau

STT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐB QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU

01

thành phố Long Xuyên, huyện Thoại Sơn và Châu Thành

03

02

thị xã Tân Châu, huyện Chợ Mới và Phú Tân

03

03

thành phố Châu Đốc, huyện An Phú, Châu Phú, Tri Tôn và Tịnh Biên

03

 

Theo: Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG quy định về số lượng đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu tại mỗi tỉnh.