An Giang: Dự kiến giới thiệu 715 người ra ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tính đến ngày 17/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

Responsive image

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của huyện Châu Thành

Tại các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất số lượng người giới thiệu ra ứng cử là 715 người để bầu ra 377 đại biểu. Thành phần gồm: chuyên trách Đảng 166 người, chính quyền 151 người, chuyên trách Mặt trận 27 người, tổ chức thành viên của Mặt trận 100 người, doanh nghiệp 25 người, chức sắc tôn giáo 55 người và thành phần khác là 163 người. Cơ cấu kết hợp như sau: nữ là 246 người (trên 35%), dân tộc thiểu số là 32 người, trẻ tuổi là 124 người và ngoài đảng là 81 người.

Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện tiến hành điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện theo quy định tại Điều 51 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Văn bản điều chỉnh được gửi ngay đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện để Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện thông báo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Chương II của Nghị quyết liên tịch số 09 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam./.

Thanh Phong